ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI

Prosimy o dostarczenie artykułów: w wersji elektronicznej na adres:

proferg@iibnp.uz.zgora.pl

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 12 stron. Jeżeli tekst ma przekroczyć podaną liczbę stron, należy to uzgadniać z wydawcą.

Warunkiem przyjęcia artykułu jest wypełnienie oraz przesłanie na adres pocztowy Redakcji oryginału deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji naukowej (oświadczenie autora/współautorów) - druk oświadczenia do pobrania.


 

NORMY EDYTORSKIE

 

1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:

 • format (rozmiar papieru) – A4,
 • marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,
 • czcionka – Times New Roman 12 pkt.,
 • interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,
 • akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 0,7 cm (bez odstępu między akapitami),
 • tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),
 • dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez  podkreślania),
 • wypunktowanie – dopuszczalny znak „–”,
 • tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej, (Tab. 1.),
 • tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej (bez kolorów i cieniowania),
 • styl tabeli – prosty (siatka),
 • tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt., wyśrodkowany, (Rys. 1.),
 • elementy graficzne – czarno-białe,
 • źródło (pod tabelą – wyrównane do lewej; pod rysunkiem – wyśrodkowane) – Times New Roman 10 pkt.,
 •  poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.

2. Układ artykułu

 • Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej;
 • Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej;
 • Dane kontaktowe – adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu – wyrównany do lewej;
 • Tytuł artykułu – Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany;
 • Streszczenie w języku polskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;
 • Słowa kluczowew języku polskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;
 • Tytuł artykułu w języku angielskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, wyrównany do lewej;
 • Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, wyjustowane;
 • Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;
 • Wstęp – tekst wyjustowany;
 • Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji/nazwy rozdziałów, pogrubione (w razie potrzeby ponumerowane);
 • Zakończenie – tekst wyjustowany;
 • Bibliografia – tekst wyrównany do lewej, wysunięcie 0,7 cm. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, ewentualnie – inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer.
 • Cytaty w tekście powinny być w cudzysłowach.

3. Zasady sporządzania przypisów

Przypisy powinny być umieszczone u dołu strony i ponumerowane w sposób ciągły w całym artykule. Należy je zapisać czcionką Times New Roman 10 pkt., wyrównać do lewej, zastosować interlinię 1,0. Pozycje cytowane w artykule należy zapiać w przypisach według następującego wzoru:

 • przypis prosty1
 • przypis z artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją2
 • przypisy z czasopisma3
 • łacińska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję4
 • łacińska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane5
 • dane ze stron internetowych6
 1. A. Klementowska, Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (studium przypadku), Wyd. PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2014, s. 35.
 2. E. Baron-Polańczyk, Wspieranie nauczycieli w stosowaniu ICT wobec ich oczekiwań (raport z badań), [w:] B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Problemy rozwoju człowieka. Teoria i praktyka edukacyjna, Wyd. PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2013, s. 85.
 3. B. Pietrulewicz, Profesjologia w kontekście nauk o pracy. Problemy teorii i praktyki, „Problemy Profesjologii” 2013, nr 1, s. 13-16.
 4. Ibidem, s. 66.
 5. Z. Wołk, op. cit, s. 270.
 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl [10.05.2014].

lub:

         6. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425). Tekst ujednolicony (z aktualnymi zmianami), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425%20 [30.03.2014].

lub:

         6. I. Greiner, Priorytety poradnictwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej, [w:] Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, http://www.koweziu.edu.pl/edukator/ [10.02.2011].


 

PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCE ORYGINALNOŚĆ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (ghostwriting)

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt - druk oświadczenia do pobrania.

2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.